Michiel van der Avoird
Redacteur & arbeidsmarktspecialist @ Werkzoeken.nl

Delen

Arbeidsovereenkomst | Definitie, soorten & inhoud

door Michiel van der Avoird
526x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Vast contract of tijdelijk dienstverband? Is een mondelinge overeenkomst ook geldig?

Pedagogisch medewerker of lasser, iedere professional wordt op enig moment met het bovenstaande soort vragen geconfronteerd. Meestal op het moment dat er een arbeidscontract moet worden opgesteld of ondertekend, voordat een nieuwe medewerker aan zijn nieuwe baan begint.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Definitie
‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.' - Titel 10 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 610.

Je kunt spreken van een ‘arbeidscontract', als een werknemer drie maanden lang elke week, of ten minste 20 uur per maand, betaalde arbeid levert voor dezelfde werkgever. De werknemer heeft in dat geval recht op een minimumloon en mag niet worden ontslagen.

De tekst gaat verder na dit blok
7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Wanneer de elementen - dienst, arbeid en loon - in een contract zijn beschreven, mag het document het predikaat ‘arbeidsovereenkomst' dragen. De werkgever moet het contract binnen een maand na indiensttreding op schrift stellen, ondertekenen en overhandigen aan de werknemer.

Dienstverband (gezag)

 • De namen en adressen van de betrokken partijen (werkgever en werknemer).
 • De datum van indiensttreding.
 • In geval van een contract voor bepaalde tijd: de te verwachten duur van het contract.
 • De overeengekomen arbeidstijd: het aantal werkuren per dag of week.
 • De plaats of plaatsen van tewerkstelling.
 • De proeftijd.
 • De opzegtermijn.
 • Informatie over het jaarlijks verlof: het aantal vakantiedagen per jaar.
 • Pensioensregeling.
 • Concurrentiebeding.
 • Verwijzingen naar een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en andere overeenkomsten die eventueel van toepassing zijn op het dienstverband.


Arbeid (werk)

 • Een korte karakterisering of beschrijving van de door de opdrachtnemer (werknemer) te verrichten werkzaamheden. Deze beschrijving varieert uiteraard per beroep: de functie van pedagogisch medewerker is niet te vergelijken met die van lasser.


Loon (vergoeding)

 • De samenstelling van de maandelijkse beloning, met inbegrip van het salaris, bonussen, toelagen, premies, vakantietoeslagen, et cetera.
 • De betalingstermijn van het loon.

Waarom is een schriftelijk contract beter dan een mondeling contract?

Een standaard arbeidsovereenkomst mag zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Het is echter raadzaam om de rechten en plichten van beide partijen schriftelijk vast te leggen om eventuele toekomstige geschillen te voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot salaris of verlof.

Bovendien:

 • Regelingen zoals proeftijden of concurrentiebedingen zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Van sommige wettelijke bepalingen mag alleen in de schriftelijke vorm worden afgeweken.
 • De meest cao's verschijnen op (digitaal) papier.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een contract voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract, dat eindigt ‘van rechtswege'. De looptijd ervan is op het moment van indiensttreding al bekend. Een tijdelijke overeenkomst kan een aantal maanden, maar ook een jaar duren. Dit type arbeidscontract kan doorgaans niet worden opgezegd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Voor vast personeel wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gebruikt, oftewel een vast contract. In document staat geen einddatum vermeld. Werknemers die plotseling een carrièreswitch overwegen, of werkgevers die een dienstverband voortijdig willen beëindigen, moeten naar de rechter.

Wanneer gaat een tijdelijk dienstverband over in een vast contract?

Een tijdelijk contract wordt automatisch een vast contract wanneer:

 • een medewerker drie opvolgende tijdelijke contracten van een werkgever heeft ontvangen;
 • of wanneer de totale looptijd van de verschillende tijdelijke contracten hoger ligt dan drie jaar.


Deze regels gelden sinds januari 2020, tenzij een er andere voorschriften in de cao staan.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures
Amsterdam 28 minuten geleden aangemeld
Den Bosch 29 minuten geleden aangemeld
Rotterdam 36 minuten geleden aangemeld
Sappemeer 48 minuten geleden aangemeld
Monster 1 uur geleden aangemeld
Olst 1 uur geleden aangemeld
Amsterdam 1 uur geleden aangemeld
Heerenveen 1 uur geleden aangemeld
Zwolle 1 uur geleden aangemeld
Gouda 1 uur geleden aangemeld