Inge Stakenborg
Redacteur @ Werkzoeken.nl

Delen

Wat staat er op een Loonstrook?

door Inge Stakenborg
65x bekeken
Dit blog is samengesteld door Werkzoeken.nl, al 10 jaar het #1 platform voor het werven van personeel in Nederland.

Is je loonstrook net binnen? Hier vind je alle uitleg over de opbouw van een salarisstrook en over de daarin meest gebruikte begrippen.

Opbouw van een loonstrook

Bovenaan je loonstrook staan algemene gegevens over jezelf en over je werkgever, namelijk:

 1. Je naam, geboortedatum en adres
 2. De naam en het adres van het bedrijf waar je werkt
 3. De datum waarop je in dienst bent getreden
 4. De periode waarover je salarisstrook gaat
 5. Het aantal contracturen dat je met je bedrijf hebt afgesproken
 6. Je uurloon

Soms staan ook deze zaken bovenaan de loonstrook vermeld:

 1. Je burgerservicenummer (BSN)
 2. Je functienaam
 3. Je bedrijfsafdeling

Begrippen op je loonstrook

Naast de algemene gegevens kun je op je loonstrook verschillende begrippen tegenkomen. Hieronder leggen we deze begrippen per categorie uit.

Loongegevens

 • Basisloon (of: contractloon): het basisloon is jouw brutoloon.
 • Minimumloon: het wettelijk minimumloon dat je voor de gewerkte periode moet ontvangen.
 • Cumulatief loon (of: cumulatieven): het cumulatief loon is het loon van alle maanden van het kalenderjaar tot en met je huidige loonstrook bij elkaar opgeteld.
 • SV-loon (of: SVW-loon): SV-loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Over dit loon betaalt je werkgever belastingen en werknemersverzekeringen. Let op: het SV-loon is niet hetzelfde als het brutoloon. Het SV-loon is namelijk opgebouwd uit het brutoloon plus de vaste onderdelen van het loon. Denk bij vaste onderdelen onder meer aan: een auto van de zaak, een vakantietoeslag, een dertiende maand of ploegentoeslag.

Gegevens over de gewerkte uren

 • Periode: dit is de periode waarover je loonstrook gaat.
 • Dagen gewerkt: het aantal dagen dat je daadwerkelijk hebt gewerkt.
 • Uren gewerkt: het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt.
 • Dagen tijdvak: het tijdvak waarover je salaris is berekend. Het gaat hier om dagen, weken, maanden of kwartalen.
 • Parttime: werk je parttime? Dan staat hier het percentage dat je werkt van een hele werkweek. Werkgevers beschouwen 36 uur of 40 uur als een hele werkweek. Dit mogen ze zelf bepalen.
 • Toeslagenuren: achter ‘toeslagenuren' staat het aantal uren waar je toeslagen over ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag voor overuren of een toeslag voor ploegendienst.

Belastingen en premies

 • Bijzonder Tarief (BT): het Bijzonder Tarief is de loonbelasting die je betaalt over het bijzonder loon. Dit wordt uitgedrukt in percentages. Een bijzonder loon kan zijn: een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld of loon voor overwerk.
 • Jaarloon BT (Bijzonder Tarief): het jaarloon Bijzonder Tarief is het loon dat je in het vorige kalenderjaar hebt verdiend. Dit loon wordt gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen over een bijzondere beloning. Bijzondere beloningen kunnen zijn: overuren, vakantiegeld, bonussen, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en provisies.
 • Loonheffing: loonheffing is het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting, sociale premies, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De werkgever trekt dit bedrag van je loon af. De overheid besteedt dit geld op haar beurt aan diverse sociale uitkeringen.
 • Loonheffingskorting (of: arbeidskorting): loonheffingskorting is een korting op de belastingen en de premies die je moet betalen. Heb je meerdere werkgevers? Je mag maar voor één werkgever loonheffingskorting aanvragen.
 • LH of LH Korting: LH staat ook voor loonheffingskorting. Hierachter staat ‘ja' of ‘nee' afhankelijk van of je één of meerdere werkgevers hebt.
 • Speciale tabel: hier staat of er een speciale tabel geldt voor je loonheffing. Zie je hierachter de waarde ‘0'? Dan is er geen sprake van een speciale tabel.
 • Tabel (of: Kleur/Tabel): dit gaat over de belastingtabel waar je als werknemer onder valt zodat de Belastingdienst de hoogte van je loonheffing kan bepalen. De tabel staat aangemerkt als ‘wit' of ‘groen'. Wit betekent dat het om het loon gaat uit je huidige dienstbetrekking. Groen betekent dat er wordt gerekend met het loon uit een eerdere dienstbetrekking.

Verzekeringen

Hieronder zie je verschillende afkortingen. Deze afkortingen staan voor de sociale verzekeringswetten waar je wel of niet voor verzekerd bent. Achter deze afkortingen staat dan bijvoorbeeld meerdere keren of juist afwisselend ‘ja' of ‘nee'.

 • WAO: Wet Arbeidsongeschiktheid
 • WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • WW: Werkloosheidswet
 • ZFW: Ziekenfondswet
 • ZW: Ziektewet
 • ZWV: Zorgverzekeringswet

Pensioen of pensioenpremie

Bij ‘pensioen' of ‘pensioenpremie' zie je hoeveel je elke maand betaalt aan pensioenpremie. Je werkgever betaalt ook elke maand een deel. Op je loonstrook staat alleen jouw bijdrage. Je werkgever zorgt ervoor dat dit bedrag naar je pensioenaanbieder gaat.

Auto van de zaak

 • Gebruik je een auto van de zaak? Hierachter staat meestal ‘ja' of ‘nee'.
 • Cat. waarde: dit is de cataloguswaarde van de auto van de zaak. Dit wordt soms ook aangeduid met de term ‘fiscale waarde'. Achter de cataloguswaarde staat het bijtellingspercentage als je een auto van de zaak gebruikt. Bijtelling is het bedrag dat je betaalt als je de auto privé gebruikt. Dit bedrag is het percentage maal de fiscale waarde van de auto.

Reiskostenvergoeding

Bij ‘reiskostenvergoeding' staat het bedrag dat je van de werkgever krijgt als vergoeding van de door jou gemaakte reiskosten.

Thuiswerkkostenvergoeding

Bij ‘thuiswerkkostenvergoeding' staat het bedrag dat je van de werkgever krijgt om eventuele kosten van het thuiswerken te dekken.

Vakantie

 • Vakantiegeld: het vakantiegeld is een bruto bedrag dat je tijdens je dienstbetrekking tot nu toe hebt opgebouwd om te besteden aan vakantie. Dit bedrag staat apart vermeld op je loonstrook en is dus niet inbegrepen in je loon. Werkgevers keren dit bedrag eens of twee keer per jaar uit. Dit doen ze meestal in mei of juni.
 • Vakantie-uren Bovenwettelijk: het gaat hier om de stand van het aantal uren dat je hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Vakantie-uren Wettelijk: het gaat hier om de stand van het aantal uren dat je hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen.

Overige begrippen

 • Run-nummer: het Run-nummer geeft aan in welke serie je loonstrook is uitgedraaid. Voor jou als werknemer is dit nummer niet zo interessant.

Wat moet er op een loonstrook staan?

Volgens de wet moeten de volgende zaken verplicht op je loonstrook staan:

 1. Je naam
 2. De naam van je werkgever
 3. Het brutoloon
 4. Het nettoloon
 5. De opbouw van het loon
 6. Alle inhoudingen op het loon
 7. Het wettelijke minimumloon
 8. De periode waarover je salaris ontvangt (loontijdvak)
 9. De opbouw van je vakantiegeld

Wat is niet verplicht om in de loonstrook te vermelden?

Werkgevers zijn niet verplicht om de volgende zaken in een loonstrook te vermelden:

 1. Je BSN-nummer
 2. Het aantal verloonde uren
 3. Je sociale verzekeringen
 4. Het belastbare loon
 5. Het SV-loon
 6. Het loon voor de ZvW
 7. De loonheffingskorting
 8. De toegepaste arbeidskorting

Wat is een TWK-loonstrook?

Een TWK-loonstrook is een gewone loonstrook, maar met een wijziging. TWK staat voor TerugWerkende Kracht. Als er bovenaan je loonstrook ‘netto TWK resultaat' staat, dan betekent dit dat je met terugwerkende kracht extra geld ontvangt.

Waarom een TWK-loonstrook?

Het kan zijn dat er in het verleden iets gecorrigeerd moest worden op je verloning. Bijvoorbeeld vanwege een nieuwe CAO, waardoor je mogelijk recht hebt op meer salaris. Of je hoort juist minder salaris te krijgen. Je krijgt dan met terugwerkende kracht meer of minder salaris en deze herberekening staat dus op je TWK-loonstrook.

7.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar kandidaten als jij.

Bekijk alle vacatures